ارتباطا با نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه
^