پیوندها

فرمهای ارزیابی عملکرد
همكار محترم لطفا" پس ازمطالعه دقيق شيوه نامه اجرايي ارزيابي عملكرد ،فرمهاي مربوط به شاخصهاي عمومي و اختصاصي خود را تكميل و تاييد نموده(چهار نسخه) و فرم تكميل شده را همراه با مستندات مربوطه با فرمت  wordو فونت Bzar در قالب لوح فشرده و يا فلش مموري تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 6آبان ماه به واحد روابط عمومي تحويل نماييد.
*تاريخ فوق به هيچ وجه تمديد نخواهد شد و چنانچه تا تاريخ مذكور نسبت به تحويل فرمها اقدام نشود كليه عواقب آن به عهده فرد مي باشد .
*لازم به ذكر است كه امتياز دهي شاخصها منوط به تكميل كردن ستون تحليل عملكرد مي باشد.
با تشكر
فرم شاخصهاي اختصاصي
فايلها
ذيحساب.doc 39.936 KB
معاون ذيحساب.doc 39.936 KB
فرم شاخصهاي عمومي
فايلها
شاخص عمومي مديران پايه.doc 76.8 KB
شاخص عمومي مديران مياني.doc 75.776 KB
شيوه نامه ارزيابي عملكرد سال 1391مديران و كاركنان

فايلها
شيوه نامه.docx 298.871 KB
فرم شماره 1 پيوست.doc 36.864 KB
فرم شماره 3.docx 12.008 KB
فرم شماره2.doc 33.28 KB
فرم شماره4.docx 11.394 KB
فرم شماره5.doc 30.208 KB
فرم شماره 6.doc 34.304 KB
فرم شماره 7.doc 35.84 KB
فرم شماره8.doc 31.744 KB
فرم شماره9.doc 40.96 KB
فرم شماره10.doc 29.696 KB
بيشتر
^