اخبار دسته اول
کسب وکار
محمدی:شتاب بخشی به الکترونیکی کردن فرایندها،ضرورت مهم برون رفت از وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار می باشد. علی محمدی جانشین وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه گفت: شتاب بخشی به الکترونیکی کردن فرایندهای دستگاههای اجرایی در زمینه سرمایه گذاری،ضرورت مهم برون رفت از وضعیت نامطلوب فضای کسب و کار استان کرمانشاه می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه علی محمدی رییس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار گفت:با توجه به نامطلوب بودن جایگاه ایران در سطح بین الملل و همچنین استان کرمانشاه در سطح کشور،ضرورت دارد که به صورت علمی و در کوتاهترین زمان ممکن اقدام اجرایی در این خصوص صورت پذیرد.

ایشان خاطر نشان شدند که در این راستا از زمانی که مسئولیت این موضوع به امور اقتصادی ودارایی واگذار شده اقداماتی مهم صورت گرفته از جمله تدوین برنامه بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه می باشد.

وی در ادامه با اشاره به سامانه های طراحی شده مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار،بر اهمیت تهیه نقشه راه سرمایه گذاری و راه اندازی مرکز پایش عملکرد دستگاههای اجرایی استان تاکید نمودند و از مدیران دستگاههای اجرایی خواست نهایت همکاری جدی را با اداره کل امور اقتصادی در این زمینه داشته باشند تا بتوان در بازده زمانی 2 ساله بهبودی ملموس را در این حوزه ایجاد نمود.

جلسه کمیسیون بهبود فضای کسب و کار با حضور حاتمی معاون هماهنگی اموراقتصادی  و توسعه منابع استانداری و مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع در محل سالن امید استانداری برگزار شد.