نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه

نام و نام خانوادگی:علی محمدی
 سمت:  نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی
نشانی:  خیابان سنگر- پل اجلالیه -اداره کل امور اقتصادی ودارایی
تلفن محل کار  37294935-6
دورنگار  37222261
دانلودفایل کامل رزومه
بيشتر
^