تاریخچه تشکیل وزارت اموراقتصادی ودارایی

      از دوره حکومت هخامنشیان ایرانیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور تشکیلات خاصی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری به خود گرفت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری و سرانه دریافت می شد . پس از تسلط اعراب بر ایرانیان ، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیات از فارسی به عربی درآمد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی برگردانده شد .

     در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به بخش مالیات اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت . در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور به واسطه جنگها ، مسافرت ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیرکبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید .

     قبل از مشروطیت ، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص شاه صورت می گرفت . در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه ، شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) را مامور می کرد تا بودجه کشور را تنظیم کند .

    در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم دان می گفتند و رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود .

     با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت . وی با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص یافت .

     در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک و وصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .

     مطابق قانون در سال 1294 وزارت مالیه به 9 اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و دیون عمومی و وظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری ، از سال 1300 به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله اینکه حدود 40 شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله 2 معاون و 7 مدیر اداره می گردید و نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت .

     و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

 تاریخچه تغییرات ایجاد شده سازمان امور اقتصاد ودارایی استان کرمانشاه از بدو تأسیس تا کنون 

 1- این سازمان از بدو تأسیس تا سال 1340 اداره نواقلی بوده است به این صورت که از وسائط نقلیه واحشام که می آوردندمالیات می گرفته

 2-از سال 1340  به اداره مالیه تبدیل می گردد واستانهای ایلام – همدان – کردستان وادارات غله وقندوشکر نیز زیر نظر کرمانشاه بودندکه بعدا" به طور جداگانه هریک مستقل شدند .

 3-از سال 1347 تبدیل به اداره دارایی شده که تا این زمان توسط پیش کار اداره می شده است تا سال 1355 واز آن به بعد به اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه تبدیل می شد وپیش کار ها به مدیرکل تغییر کردند ،‌و از سال 1382 اداره کل اموراقتصادی ودارایی به سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه تبدیل شد وپست مدیرکل به ریاست سازمان تغییر کرد .

^