اهداف ، ماموریت ها و شرح وظایف سازمان امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه
 
 
 هدف :
 تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای همکاریهای اقتصادی .
 
وظایف:
 
 – نظارت بر فعالیتهای مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی .
- تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول میشود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی ایران و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکتهای دولتی بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده کنند .
- تمرکز وجوه سپرده ادارات  و موسسات دولتی در حسابهای بانک مرکزی ایران .
- افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانه ها و موسسات دولتی در بانک مرکزی ایران و یا شعب بانک ملی ایران در شهرستان .
- تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ابلاغ آن به دستگاههای مربوطه .
- پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی به حسابهای بانکی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته .
- ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان .
- رد سپرده های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زاید بر میزان مقرر وصول می شود .
- صدور حواله اعتباراتی در بودجه عادی به عنوان کمک برای عملیات جاری .
- نظارت بر نحوه انجام وظایف ذیحسابان دستگاههای اجرایی ، تهیه گزارشات حسابرسی و گزارشات رسیدگی به صورت وضعیت تغییر و تحول ذیحسابی ها ، رسیدگی به موارد سوء استفاده وجوه اموال عمومی دستگاههای اجرایی  
- نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دستگاههای اجرایی استان و تحویل اوراق بهادار از اداره کل اوراق بهادار تهران جهت ارائه آن به دستگاههای اجرایی در سطح استان و نظارت و کنترل آن .
^