انتصاب
معاون ذیحساب اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه معرفی شد.
در راستای اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه،طی جلسه ای با حضور حیدریان معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان و ذیحساب دستگاه مربوطه ،برهان خیرآبادی به عنوان معاون ذیحساب اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه معارفه گردید.1395/11/12 سه‌شنبه

معاون ذیحساب شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه معرفی شد.
در راستای اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه،طی جلسه ای با حضور حیدریان معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان و ذیحساب دستگاه مربوطه ،یوسف دوستوندی به عنوان معاون ذیحساب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه معارفه گردید.1395/11/12 سه‌شنبه

معاون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه معرفی شد.
در راستای اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه،طی جلسه ای با حضور حیدریان معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان و ذیحساب دستگاه مربوطه ،شارخ نوری به عنوان معاون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان معارفه گردید.1395/11/12 سه‌شنبه

معاون ذیحساب دادگستری کل استان کرمانشاه معرفی شد.
در راستای اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه،طی جلسه ای با حضور حیدریان معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان،معاون توسعه مدیریت و منابع و ذیحساب دستگاه مربوطه ،محمد رضا کرمی به عنوان معاون ذیحساب دادگستری کل استان معارفه گردید.1395/11/12 سه‌شنبه

معاون ذیحساب اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان کرمانشاه معرفی شد.
در راستای اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور و به موجب حکم علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه،طی جلسه ای با حضور حیدریان معاون نظارت مالی و رییس خزانه معین استان،معاون توسعه مدیریت و منابع و ذیحساب دستگاه مربوطه ،مظفر بهرامی به عنوان معاون ذیحساب اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان معارفه گردید.1395/11/12 سه‌شنبه

بيشتر
^