تنگناهای اقتصادی استان کرمانشاه

1- پایین بودن سطح مهارت نیروی انسانی وکمبود نیروی ماهر ومتخصص

2- گرایش بانکها به فعالیتهای خدماتی به ویژه خدمات تجاری

3- پایین بودن سرمایه گذاری بخش دولتی وضعف مالی بخش خصوصی

4- توسعه نیافتگی بخش صنعت وساختار سنتی بخش های کشاورزی وخدمات

5- ضعف نهادهای خدمات پشتیبانی تولید،ویژه در زمینه های مشاوره ای وفنی ومدیریت

6- کوچک مقیاس بودن فعالیت های اقتصادی وغلبه روش سنتی در تولید

7- کمبود تأسیسات مهار آب در مقایسه با قابلیت های منابع آب وخاک

8- کمبود مراکز تحقیقاتی وعدم ارتباط آنها با مراکز تولیدی

9- عدم تناسب کمی وکیفی آموزش عالی با الزامات توسعه استان

10- ساختار نامتناسب اداری واجرایی استان برای پی ریزی وتداوم فرآیند توسعه وهمگامی با الزامات آن از نظر کارفرمایی، مشاوره فنی واجرایی

^