قابلیتها اقتصادی استان کرمانشاه


الف- وجود منابع آب وخاک مستعد وفراوان وامکان توسعه اراضی قابل کشت آبی در مقیاس وسیع (‌تا سه برابر موجود) وبهره برداری از قابلیت ها وظرفیتهای موجود منابع دامی درسطح استان

ب- وجود قابلیت های فیزیکی شامل فرودگاه، نیروگاه ، پالایشگاه، گمرکات ،بازارچه های مرزی ،بزرگراه ، شهرکهای صنعتی و. . .  به عنوان عوامل اصلی در توسعه فعالیتهای تولیدی واشتغالزا

ج- برخورداری از زمینه های مناسب توسعه صنعتی بخصوص صنایع نفت وپتروشیمی وصنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی وبرخی کانی های غیر فلزی وقطعات خودرو

د- برخورداری از شرایط اقلیمی متنوع وزیست محیطی بالنسبه تخریب نشده ، با امکان پی ریزی توسعه پایدار

ه- وجود جاذبه های طبیعی ،تاریخی وفرهنگی به عنوان قابلیت های توسعه گردشگری استان وامکان ایفای نقش ،به عنوان قطب گردشگری کشور 

^