پیوندها

نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال کرمانشاهزیرپورتال کرمانشاه
Collapse معرفی اداره کلمعرفی اداره کل
تاریخچه
اهداف و وظایف
نمودار سازمانی
Collapse مسئولان سازمانمسئولان سازمان
مدیر کل
Expand مسئولان ادارت کل تابعه وزارت امور اقتصادی ودارایی در کرمانشاهمسئولان ادارت کل تابعه وزارت امور اقتصادی ودارایی در کرمانشاه
Expand مدیران عامل بانکهای استان کرمانشاهمدیران عامل بانکهای استان کرمانشاه
صد روز ،صد اقدام
انتصابات
کمیته های ارزیابی عملکرد
انتشارات
Expand  بیمه های استان کرمانشاه بیمه های استان کرمانشاه
معاونت اقتصادی
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت نظارت مالی
صفحه جدید_کانورت 95_کرمانشاه
Collapse ارتباطات و اطلاع رسانیارتباطات و اطلاع رسانی
اطلاع رسانی
قوانین
Collapse سیمای اقتصادی استانسیمای اقتصادی استان
قابلیت های اقتصادی
آشنایی با استان
تنگناهای اقتصادی
تحقیقات اقتصادی
Collapse ارتباط مردمیارتباط مردمی
Expand سیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمانسیستم ارتباط مردمی با رئیس سازمان
Expand درخواست ملاقات با رئیس سازماندرخواست ملاقات با رئیس سازمان
Collapse تکریم ارباب رجوعتکریم ارباب رجوع
برنامه ها
عملکرد
فرم نظر سنجی
Collapse سایت های وزارتخانهسایت های وزارتخانه
Expand معاونت هامعاونت ها
Collapse تماس با ماتماس با ما
صفحه دریافت پیام
نقشه سایت
Collapse ارسال مشکلات ارسال مشکلات
کارتابل کرمانشاه
پیگیری مشکلات
خدمات الكترونيكي
Collapse  صفحه نخست نظارت مالی صفحه نخست نظارت مالی
Expand دستورالعملها و بخشنامه هادستورالعملها و بخشنامه ها
Expand کمیته تخصصی ذیحسابان و استعلامهاکمیته تخصصی ذیحسابان و استعلامها
Expand صورتجلسات ذیحسابانصورتجلسات ذیحسابان
Expand مکاتباتمکاتبات
Expand فرمهای مورد نیاز ذیحسابانفرمهای مورد نیاز ذیحسابان
Expand استعلامهااستعلامها
اداره خزانه
اداره نظارت مالی
اداره اموال و اوراق بهادار
اداره هماهنگی و تلفیق حسابها
ارتباط با مدیر
Collapse فن آوریفن آوری
زیر صفحه فن اوری
Collapse مدیریت راهبردی کرمانشاهمدیریت راهبردی کرمانشاه
اهداف و ماموریتها
اقدامات راهبردی
گزارش عملکرد
Collapse صفحه جدید کرمانشاهصفحه جدید کرمانشاه
انتشارات
Collapse ارتباط مردمی 97ارتباط مردمی 97
پیگیری کاربر
Collapse ارسال مشکلاتارسال مشکلات
پیگیری کاربر
Collapse ارتباط با مدیرکل کرمانشاه97ارتباط با مدیرکل کرمانشاه97
پیگیری کاربر
اخبار وزارت امور اقتصادی ودارایی
برنامه عملیاتی اداره کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه
سایر خبرها
اخبار دسته اول
ارتباط مستقيم بامدير كرمانشاه
صفحه ورود اطلاعات شهرستان
فرمهای ارزیابی عملکرد
آلبوم تصاویر
^