معاون امور اقتصادی

فریدخلیلی
سمت:معاون اموراقتصادی
محل کار:   اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه
 آدرس : کرمانشاه - میدان سپاه پاسداران - بلوار کشاورز - مرکز خدمات سرمایه گذاری
کدپستی : 47935-67158
تلفن محل کار :  38384665
دورنگار:  38383519
سوابق تحصیلی : لیسانس اقتصاد- کارشناس ارشد اقتصاد   
سوابق کاری : کارشناس اقتصادی-کارشناس مسئول اقتصادی- رییس گروه سرمایه گذاری - سرپرست معاونت اقتصادی- معاون اقتصادی
1
^