1396/12/9 چهارشنبه

محمدی در ستاد درامد استان خبر داد:برنامه ریزی در راستای شناسایی منابع جدید درآمدی استان در سال 97

علی محمدی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی ودارایی استان کرمانشاه در نهمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع گفت برنامه ریزی لازم جهت افزایش درامدهای استان از طریق شناسایی منابع جدید در ستور کار ستاد تجهیز منابع در سال 97 می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی کرمانشاه در این جلسه که الیاسی رییس سازمان برنامه و بودجه و تعدادی از مدیران کل عضو ستاد حضور داشتند به بررسی عملکرد 11 ماهه وصول درآمدهای استان در سال 96 پرداخته شد.
مدیر کل امور اقتصادی ودارایی در این جلسه گفت سرجمع عملکرد درآمدهای عمومی استان دریازده ماهه سال 96 نسبت به مصوب این سال 71 درصد تحقق داشته و که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18% رشد منفی را نشان می دهد.
ایشان خاطر نشان شدند که با توجه به عدم تحقق وصول درامدهای مصوب استان کرمانشاه در سالهای گذشته گفت برنامه ای مدون و علمی به منظور شناسایی منابع جدید درآمدی شناسایی شود توسط ستاد درامد وتجهیز منابع در دست تهیه می باشد.
در این جلسه نمایندگان ادارات کل محیط زیست،امور مالیاتی و نیروی انتظامی به عنوان مدعو حضور داشتند و دلایل عدم تحقق درامدهای مصوب حوزه فعالیت خود را ارائه نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
سال 97
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^