انتشارات
يكشنبه 19 اسفند 1397 تبیین جایگاه استان کرمانشاه در بررسی شاخص های مالی و اقتصادی


فايلها
نهايي 7.rar 3.52 MB
 
امتیاز دهی
 
 

رونق تولید
نشانی: کرمانشاه- خیابان سنگر- پل اجلالیه- اداره کل امور اقتصادی ودارایی   تلفن:5-37210203-083  دورنگار:37222261   
                      کد پستی: 6713743559  websit: http:// km.mefa.ir    پست الکترونیکی:daraee-krs@mefa.gov.ir
^