پیوندها

بخشنامه های سال 1392


دستورالعملها و بخشنامه های جلسه اول مورخ 19/1/92
1-مصوبه هیات وزیران در خصوص توسعه و ارتقای ظرفیتهای تولیدی در بخش صنعت و معدن به شماره 247435/ت43505هـ مورخ 13/12/1391
2-مصوبه هیات وزیران در خصوص اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استانها به شماره 261245/ت49023ک مورخ 24/12/91
3-نامه استانداری کرمانشاه به انضمام نامه شماره 232/92/594مورخ 07/1/92 رئیس امورمجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب نامه شماره 262757/ت4904هـ مورخ 29/12/91 در خصوص تعیین ضریب حقوق سال 92به شماره نامه 436/61/71 مورخ 08/1/92
4-نامه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به انضمام بخشنامه شماره 215210مورخ 22/12/91 موضوع مزد سال 92 و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 21/12/91 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت و... به شماره نامه 216721مورخ 27/12/91

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه دوم مورخ 26/1/92
1-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پاداش اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه های دولتی به شماره 262783/ت48853هـ مورخ 29/12/91
2-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به شماره 262650/ت 48874هـ مورخ 28/12/91
3-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ضریب حقوق کارمندان شاغل وبازنشسته در سال 1392 به شماره 4161/ت 49040هـ مورخ 17/1/92
4-نامه صنوق بازنشستگی کشوری در مورد بیمه عمر و حادثه کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1392 به شماره 19314/ص/250 مورخ 02/12/91
5-تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در مورد توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشوربه شماره 959/ت47789ک مورخ 06/1/92 
6-تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ج)ماده (124)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره 2653/ت47635هـ مورخ 11/1/92
دستورالعملها و بخشنامه های جلسه سوم مورخ 09/2/92
1-نامه معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص اجرای ماده (128) قانون محاسبات عمومی به انضمام فهرست مدارک و نمونه فرمهای جدید مورد نیاز در تهیه صورت های مالی نهایی اعتبارات هزینه دستگاه های اجرائی به شماره 74661/54مورخ 10/5/90
2-بخشنامه معاون نظارت مالی و خزانه در کل کشور در خصوص مفاد ماده 76 قانون محاسبات عمومی مبنی بر اینکه  موافقت با گشایش کلیه حسابهای بانکی وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری بر عهده خزانه داری کل کشور می باشد به شماره 245680/55مورخ 24/12/91
3-مصوبه هیئت وزیران در خصوص قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و آئین نامه اجرایی آن
4-مصوبه هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(اعتبار حوادث غیرمترقبه)به شماره 5649/ت32855ن مورخ 01/3/84 
دستورالعملها و بخشنامه های جلسه چهارم مورخ 23/2/92
1-بخشنامه معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص نحوه اجرای تصویب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/91و اصلاحیه های شماره 225651/ت48702هـ مورخ 17/11/91 و شماره 9882/ت 48702هـ مورخ 24/1/92 هیات وزیران ( مصوبه مهرآفرین) به شماره 1923/92/200 مورخ 08/2/92
2-نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان درمورد کارکنان دستگاههایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند فارغ از نوع استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری و... از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می باشند (کسر حق بیمه تامین اجتماعی از اضافه کار) به شماره 2489/56 مورخ 04/7/91به انضمام بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 06/6/64 سازمان اموراداری واستخدامی کشور موضوع مشاغل کارگری 
3- نامه معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان در خصوص اخذ مفاصا حساب از پیمانکاران به شماره 1461/108 مورخ 21/2/92 
4-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی به شماره 163467/44913 مورخ22/7/89
5-نامه استانداری کرمانشاه در خصوص تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی به پیمانی و پیرو آن به شماره 9118/5/7 مورخ 15/2/92
6-جدول تفکیک فعالیت ها به اجزاء هزینه
7- شرح وظایف رئیس گروه نظارت مالی اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه هفتم مورخ 04/4/92
1-نامه اداره کل بیمه سلامت استان در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 41438/ت49072هـ مورخ 24/2/92 هیئت وزیران در مورد نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان دولت به شمازه 88090/92 مورخ 23/3/92
2-بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص همتراز نمودن تقدیرنامه های دریافتی کارکنان دولت به شماره 5404/92/200 مورخ 20/3/92
3-نامه مدیرکل خزانه در خصوص نحوه گشایش حساب اوراق مشارکت به شماره 39228/55 مورخ 12/3/92
4-بخشنامه قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در خصوص کسر مقرری ماه اول صندوق بازنشستگی کشورو ضمائم آن به شماره137793/9155مورخ 09/8/88 
5- بخشنامه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص کمک هزینه عائله مندی و اولاد و بیمه خدمات درمانی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان به شماره 4183 مورخ 01/2/92

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه هشتم مورخ 17/4/92
1-بخشنامه معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص کارمندان رسمی آزمایش به شماره 5799/91/232 مورخ 01/3/91
2-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات سال 1392موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شماره 82803/ت49218هـ مورخ 09/4/92 
3-نامه معاون نظارت مالی ورئیس خزانه معین استان در خصوص آئین نامه اجرایی ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 24182/ت42428ک مورخ 07/2/1388 به شماره 3341/108 مورخ 16/4/92
4- نامه معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان در خصوص ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور به شماره 3300/108 مورخ 15/4/92

5- بخشنامه معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص شرایط انتقال کارکنان دولت از کلان شهرها به سایر مناطق و استان ها به شماره 6236/92/200مورخ 04/4/92 به انضمام آئین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلانشهرها به سایر شهرهای کشور
6-تصویب نامه شورای شورای عالی اداری در خصوص اصلاح جایگاه تشکیلاتی موسسات پژوهشی وابسته به وزارت راه وشهرسازی به شماره 6328/92/206مورخ05/4/92
7- تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص حذف وظایف وساختارهای موازی( تغیرنام سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی به سازمان اموال دولتی) به شماره 6329/92/206مورخ 05/4/92
دستورالعملها و بخشنامه های جلسه نهم مورخ 07/5/92
1-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مدت مرخصی زایمان به شماره92091/ت46527هـ مورخ 19/4/92
2-بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص نحوه محاسبه اضافه کار درپاداش پایان خدمت به شماره 5011/92/222مورخ 12/3/92

3- بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص کسر مقرری ماه اول کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 6141/92/222 مورخ 02/4/92
4-آیین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد به شماره 9000/21778/100مورخ 25/4/1392
5-نامه مشاور وزیردرامورایثارگران ومدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کشوردر خصوص افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( فوق العاده ویژه) به شماره 37837مورخ 21/3/92
6-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( فوق العاده ویژه) وزارت آموزش وپرورش به شماره 71893/ت49302هـ مورخ 27/3/92 

7-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( فوق العاده ویژه) به شماره 83447/ت28729هـ مورخ 09/4/92 
8-نامه مدیرکل خزانه در خصوص اینکه زمانی کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و .. قابلیت اجرائی دارند که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط تامین شده باشد به شماره 64891/55مورخ 25/4/92
9-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق سال 92 اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به شماره 56749/ت49060مورخ 08/2/92 
10-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه ورزش وجوانان به شماره 26184/ت48697هـ مورخ 10/2/92 
11-نامه معاون نظارت مالی رئیس خزانه معین استان در خصوص حذف حق بیمه خدمات درمانی سهم دولت به شماره 3924/108 مورخ 01/5/92
12-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( فوق العاده ویژه) سازمان دامپزشکی کشوربه شماره 82434/ت28729هـ مورخ 09/4/92 


دستورالعملها و بخشنامه های جلسه دهم مورخ 21/5/92
1-بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص لغو مصوبه مهرآفرین به شماره 107393 مورخ 15/5/92
2-نامه معاون نظارت مالی ورئیس خزانه معین استان در خصوص بخشنامه شماره 107394مورخ15/5/92معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ابطال یا ایراد قابل توجه ی مصوبات و تصمیم نامه های صادره توسط دولت از مورخ 01/3/92 به شماره 4639/108مورخ 20/5/92
3-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال92کل کشور به شماره 101959/ت49403هـ مورخ 06/5/92
4-نامه مدیرکل نظارت براجرای بودجه در خصوص به کارگیری مدیران حرفه ای به شماره 52124/56مورخ04/4/92 
5-نامه مدیرکل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در خصوص ورود اطلاعات،حسابرسی و تعیین وضعیت صورتهای مالی ماهانه اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای کلیه دستگاههای اجرایی استان در سامانه (سناما) به شماره 65409/54مورخ 25/4/92
6-نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه شماره 83447/ت48729هـ مورخ 09/4/92هیات وزیران موضوع ( پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه های اجرایی)  
7-نامه صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص بیمه تکمیلی درمان بستری بازنشستگان و افراد تحت تکفل و وظیفه بگیران به شماره 7981/ص/250مورخ 17/4/92
8-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشوربه شماره 82423/ت49151هـ مورخ 09/4/92

9-رای شماره 300هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تاثیر تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است در اضافه کار

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه یازدهم مورخ 04/6/92
1-تصویب نامه و بخشنامه در خصوص اچازه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر 20%حقوق و فوق العاده های مستمر با رعایت 25%مشاغل
2- قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی به شماره 84859/476مورخ 17/12/1389

3-مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص مرخصی بیماری های صعب العلاج به شماره 9402/92/200مورخ 13/5/92
4-تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص تعیین نرخ هزینه های معاینه فنی خودرو به شماره 104620/ت49360ک مورخ 10/5/92

5-مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص فراهم نمودن امکان ارتقاء به رتبه عالی  به شماره 401/92/200مورخ 09/3/92
6- نامه اداره کل بیمه سلامت استان تهران موضوع ابلاغ حق بیمه سال 92 به شماره 84504/92مورخ 20/3/92
7-بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور در خصوص اقدامات لازم در جهت اجرای فعالیت های مربوطه در بستر سامانه کارمند ایران


دستوالعمل ها و بخشنامه های جلسه دوازدهم مورخ 1/7/1392

1- استعلام شرکت اب منطقه ای کرمانشاه در خصوص چک های مالیات تکلیفی فاقد مشخصات
2 -بخشنامه معاونت محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در مورخه 10/7/91 موضوع کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی
3
-تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص تغییر نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به سازمان اموال تملیکی
4-
نامه استانداری کرمامشاه در خصوص پدافند غیر عامل
5- نامه مدیریت صندوق بازنشستگی استان کرمانشاه در خصوص لزوم کسر مقرری ماه اول به انضمام مدارک مربوطه
6-دومین صورتجلسه کمیته تخصصی ذیحسابان در سال 92

دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه سیزدهم مورخ 15/7/92

1- آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب 21/8/90 به شماره165389/46849
2 -بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل مصوب 23/6/1392
3 -بخشنامه شماره99725/مورخ17/6/92 وزارت کار در خصوص مبلغ کمک هزینه بن کارگری

دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه چهاردهم مورخ 29/7/92

1-استسفاریه ریاست محترم شورای اسلامی موضوع اصلاح مصوبه شماره 83447/ت48729هـ مورخ 09/4/1392 ناظر به پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاههای اجرائی به شماره 38479هـ ب مورخ 30/6/92
2
-بخشنامه شماره 53024/92 مورخ 23/6/92 در خصوص نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل ( 21/7/92 درج در پورتال)

3 - دستورالعمل شماره 110282/54 مورخ 7/7/92 وزیر امور اقتصادی و دارائی در خصوص نحوه وصول درآمدهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با استفاده از سامانه الکترونیکی وجوه دولتی - سوییچ خزانه (23/7/92 درج در پورتال )

5 - آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده(61) قانون محاسبات عمومی کشور(28/7/92 درج در پورتال )

4 - آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و آخرین اصلاحیه آن (28/7/92 درج در پورتال )


دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه پانزدهم مورخه 20/8/92

1 - آیین نامه تضمیین برای معاملات دولتی
2 -آیین نامه اجرایی تبصره بند79 قانون بودجه سال1392 شماره 120668/49372 مورخ 30/6/1392 ( درج در پورتال 8/8/1392)

3- آیین نامه اجرایی بند (17 ) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

4- اصلاحیه ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

 5 -مصوبه هیات وزیران در خصوص لغو مصوبه طرح مهرآفرین و کلیه پیوست ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/1392

6-مصوبه هیات وزیران در خصوص اضافه شدن متن تبصره ماده 4 اساسنامه سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی( شرکت مادر تخصصی ) به شماره 128399/ت31054هـ مورخ 20/7/92

7-بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای بند 2 تصویب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/92 ( طرح مهرآفرین) به شماره 13598/92/200 مورخ 01/8/1392

8- تقدیم لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری از طرف رئیس جمهور محترم به ریاست محترم مجلس به شماره نامه 124418/49635 مورخ 09/7/1392

9- نامه آقای خدابخشی مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص تدوین کتابچه آئین رفتار حرفه ای ذیحسابان به شماره 133924 مورخ 14/8/92  

10- بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص اجرای بند(8) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 92 به شماره 14164/92/200مورخ 13/8/92
11-پاسخ پرسشهای مطرح شده در باره قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجلس شورای اسلامی

12-مصوبه هیات وزیران در خصوص لغو تصویب نامه شماره 83447/ت48729هـ مورخ 09/4/92 و اصلاحیه های بعدی آن ( برقراری فوق العاده ویژه دستگاههای اجرایی ) به شماره127823/ت 48729هـ مورخ 16/7/92


13- آیین نامه نحوه واگذاری و میزان موارد استفاده از انواع تنخواه گردانها


دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه شانزدهم مورخه 27/8/92
1- آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی  

2-قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که دهسال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

 3- قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده (17 ) (قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش )

4-
رای شماره 457- 456 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع اصلاح تاریخ بازنشستگی پس از صدور حکم بازنشستگی

5- تعرفه های فروش خدمات اطلاع رسانی ، نقشه ها و نشریات آماری مرکز آمار ایران

6- رای شماره 451 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع اعطای گروه تشویقی به کارکنان ایثارگر

7- آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

8- قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آنها

9- نامه معاون نظارت مالی و خزانه دارکل کشور به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی  ( در مورد قانون محکوم به )

10- قانون تفسیر بند ( ب ) ماده (44 ) قانون برنامه پنجساله پنجم

11-  قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

12- بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مورد مبانی علوم مدیریت و اقتصاد

دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه هفدهم ( 11/9/1392 )

1
- نامه مدیر کل دیوان محاسبات کرمانشاه در مورد عائله مندی زنان مجرد

2- نامه سرپرست دفتر امور دعاوی و قراردادها در مورد کسر حق بیمه از اضافه کارساعتی

3-قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

4- آیین نامه نحوه واگذاری و میزان موارد استفاده از انواع تنخواه گردان های موضوع ماده 54 قانون محاسبات عمومی کشور

5- دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها

6-آیین نامه اجرایی بند (116 ) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
  
7-
چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار

8- بخشنامه شماره 141931 مورخ 28/8/1392 معاون حقوقی رییس جمهور

9- بخشنامه شماره 77881 مورخ 29/8/1392 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

10- جوابیه رییس محترم امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص ماده ( 51 ) قانون جامع رسانی به ایثارگران

11- نامه مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمانشاه در مورد ممانعت از به مزایده گذاشتن پسماند های برقی و الکترونیکی بدون هماهنگی محیط زیست

12- نامه معاون نظارت مالی وخزانه دار کل کشور در مورددرخواست مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری درموردمساعدت وهمکاری ذیحسابان دستگاههای اجراییدر مسائل رفاهی بازنشستگان
13 -بخشنامه شماره 13712/92/200مورخ 4/8/1392 معاون توسعه مدیریت وسرمایه رییس جمهوردرخصوصتفویض اختیارات درراستای چابک سازی ومتناسب سازی ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی

14- معرفی کارشناسان توسط هیات تعیین کارشناسان

دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه هیجدهم مورخه 25/9/1392

1- دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور
2-قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

3-قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده

4- آیین نامه اجرایی بند (134 ) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

5- قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

6- معرفی کارشناسان توسط هیات تعیین کارشناسان استان
7-بخشنامه شماره 129371/ت49618ه مورخ 21/7/1392هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند(29)قانون بودجه سال1392کل کشور 
8- بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص هماهنگی و انسجام سازمانهای دولتی در دفاع از لایحه تقدیمی سال 93 
9-بخشنامه معاون فنی وحسابرسی دیوان محاسبات کشور دخصوص بازنگری دستور العمل اجرای ماده 75ق م ع
10-آیین نامه اجرایی بند 42 قانون بودجه سال 92
11-بخشنامه معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور درخصوص نیروهای شرکتی بخش خصوصی

دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه نوزدهم مورخه 30/10/1392
1-بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص قابلیت اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
2-نامه سرپرست اداره کل رسیدگی و بررسیهای امور عمومی دیوان محاسبات کل کشور در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کار ساعتی کارکنان
3-ضوابط اجرایی بودجه سال 92 متعاقب بررسی و اعلام نظر مجلس شورای اسلامی
4- ضوابط اجرایی بودجه سال92
5-آییننامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه
6- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
7-نامه مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت دیگ بخار سیستم بویلر
8-مصوبه هیت وزیران در خصوص کمک هزینه مسکن
9-نامه معاون نظارت مالی وخزانه دار کل کشور در خصوص مستند سازی تجربیات شغلی کارکنان در ارتباط با مقاله های علمی وپژوهشی
10-آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 92
11-دستور العمل اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول بند 116قانون بودجه 1392
12-نامه مدیر کل مالیاتی استان کرمانشاه درخصوص صدور چک بین بانکی بابت مالیات وارزش افزوده

دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه بیستم مورخه 07/11/1392

1-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص الزام وزارت نیرو به اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره 104616/ت49412هـ مورخ 10/5/1392

2-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص بهره مندی نیشتر از قابلیت ها، توانمندی ها و تجربیات مدیران سیاسی قوه مجریه به شماره 159005/ت49274هـ مورخ 14/10/1392

3-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند(1-38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شماره 155329/ت49578هـ مورخ 1/10/1392

4- نامه معاون محترم حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه در خصوص محاسبه فوق العاده اضافه کار درپرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی به شماره 900/20000 مورخ 24/10/1392

5-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اختصاص مبلغ یکهزار میلیارد به صورت هزینه ای و از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشوربه شماره 160321/ت49897هـ مورخ 16/10/1392

6- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص سیاستهای حمایتی دولت از برخی اقشار مردم به شماره 155408/ت49973هـ مورخ 1/10/1392

دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه بیست و یکم مورخه 21/11/1392
1- استفساریه ریاست محترم مجلس جمهوری اسلامی موضوع اجازه انتشار اوراق مشارکت به شماره 96108هـ /ب مورخ 21/10/1392

2-بخشنامه معاون اول رییس جمهور در خصوص عملیات عمرانی مجاورت ایستگاههای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامیبه شماره 169050 مورخ 08/11/1392

3-نامه مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری کرمانشاه در خصوص صدور مفاصاحساب صورت وضعیت پروژه های عمرانی به شماره 70532/41/71 مورخ 09/11/1392

4-نامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص شناسایی و پیگری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیاز خاص، زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم نموده اند به شماره 181471/53 مورخ 05/11/1392

5-بخشنامه جانشین محترم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص اجرای بند(8) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شماره 14164/92/200 مورخ 13/8/1392

6- نامه مدیرکل محترم استان ( آقای خلیلیان) در خصوص تبصره2 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و 25% افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد به شماره 121/56 مورخ 17/01/1391

7-قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی

دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه بیست ودوم  مورخه 05/12/1392

1- نامه معاون محترم حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه در خصوص پرداخت حق عائله مندی و اولاد به کارمند زنی که ازدواج نکرده و ... به شماره 629/20000 مورخ 15/7/1391

4- نامه مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت کشور در خصوص قانون اصلاح قانون تنظیم  جمعیت و خانواده به شماره 135207 مورخ 21/11/1392


5- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد در مورد بیمه بیکاری شاغلان در کارهای سخت و زیان آور در بخش صنعت به شماره 120803/ت39216هـ مورخ 15/06/1390

6- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبازره ملی با دخانیات به شماره 175776/ت49948هـ مورخ 22/11/1392


7- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به شماره 175141/ت50231هـ مورخ 21/11/1392

8-نامه مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری کرمانشاه در خصوص صدور مفاصاحساب صورت وضعیت پروژه های عمرانی به شماره 70532/41/71 مورخ 09/11/1392

9-نامه مدیرکل محترم دفتر آموزش و پژوهش معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در خصوص برگزاری دوره آموزشی به شماره 75281/63/71مورخ 28/11/1392

دستورالعمل ها و بخشنامه های جلسه بیست وسوم  مورخه 26/12/1392
1- نامه مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص بدهی ادارات به شماره 31724/92 مورخ 07/12/1392

2-استفساریه ریاست محترم مجلس جمهوری اسلامی موضوع کسر هزینه بدهی دستگاه های اجرایی از اعتبارات آنها به شماره 74757هـ /ب مورخ 13/11/1392


3-نامه مدیرکل محترم دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه در خصوص ارزش استخدامی مدارک تحصیلی به شماره 69016/61/71 مورخ 03/11/1392


4-نامه رئیس محترم دفتر رئیس جمهور درخصوص خرید اقلام پرشمار و متنوع صنایع دستی به شماره 157560 مورخ 16/11/1392

6- نامه معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص سهم دولت ، دستگاه اجرایی و کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری به شماره 77881 مورخ 29/08/1392

7-نامه مدیرکل محترم هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در خصوص کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی به شماره 188161/54 مورخ 13/11/1392

8-نامه مدیرکل محترم امورمالیاتی استان در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی به شماره 12684/0 مورخ 13/11/1392

9-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه وزارت نیرو از اول بهمن 92 به شماره 181556/ت50150هـ مورخ 06/12/1392

10-نامه مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان در خصوص مفقودی مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی به شماره 31562/92/831 مورخ 13/12/1392

11-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب از اول بهمن 92 به شماره 181553/ت50150هـ مورخ 06/12/1392

12-نامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اجرای بند (116) ماده واحده  قانون بودجه سال 1392( اعتبارات پژوهشی) به شماره 212354/56مورخ 15/12/1392

بيشتر
^