پیوندها

بخشنامه سال 1393-

-برنامه زمانبندی گردهمایی ذیحسابان و مدیران محترم امور مالی استان در سال 1393

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه اول مورخ 18/1/93

1-نامه مدیرکل محترم هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در خصوص تعیین تکلیف دریافت هزینه کارشناسی بابت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند به شماره193338/54مورخ 20/11/1393

2-ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشوربه شماره 192441/ت50327هـ مورخ 28/12/92

3-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی  بند ( ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شماره نامه 190236/ت50324هـ مورخ 25/12/92

4-نامه مدیرکل  محترم راه وشهرسازی استان در خصوص واریز اجاره ماهیانه خانه های سازمانی به شماره نامه 50232/13مورخ 19/12/91

5-نامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص پیشنهادات و نظرات اصلاح دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل به شماره 215828/56 مورخ 19/12/92

6-نامه مدیرکل محترم خزانه در خصوص وصول بدهی مالیات علی الحساب برخی از شرکتهای دولتی به شماره 218271/55 مورخ 21/12/1392


7-نامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص استعلام ذیحسابان دستگاههای اجرایی به شماره 231323/56 مورخ 29/12/92

8-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاحات ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شماره 190457/ت50249هـ مورخ 26/12/1392

9-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آئین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای به شماره 190242/ت 49467هـ مورخ 25/12/1392

10-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تامین وپرداخت صددرصد هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنانبه شماره 190238/ت 50237هـ  مورخ 25/12/1392

11-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند(ب) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شماره 190244/ت 50323هـ مورخ 25/12/1392

12-نامه مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص افزایش بدهی ادارات به شماره 31724/92 مورخ 07/12/1392

13-استفساریه ریاست محترم مجلس جمهوری اسلامی موضوع کسر هزینه بدهی دستگاه های اجرایی از اعتبارات آنها به شماره 74757هـ /ب مورخ 13/11/1392

14-نامه مدیرکل محترم دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری کرمانشاه در خصوص ارزش استخدامی مدارک تحصیلی به شماره 69016/61/71 مورخ 03/11/1392

15-نامه رئیس محترم دفتر رئیس جمهور درخصوص خرید اقلام پرشمار و متنوع صنایع دستی به شماره 157560 مورخ 16/11/1392

17- نامه معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص سهم دولت ، دستگاه اجرایی و کارکنان شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری به شماره 77881 مورخ 29/08/1392

18-نامه مدیرکل محترم هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در خصوص کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی به شماره 188161/54 مورخ 13/11/1392

19-نامه مدیرکل محترم امورمالیاتی استان در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی به شماره 12684/0 مورخ 13/11/1392

20-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه وزارت نیرو از اول بهمن 92 به شماره 181556/ت50150هـ مورخ 06/12/1392

21-نامه مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان در خصوص مفقودی مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی به شماره 31562/92/831 مورخ 13/12/1392

22-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش تعرفه آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب از اول بهمن 92 به شماره 181553/ت50150هـ مورخ 06/12/1392

23-نامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اجرای بند (116) ماده واحده  قانون بودجه سال 1392( اعتبارات پژوهشی) به شماره 212354/56مورخ 15/12/1392

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه دوم مورخ 08/02/93

1- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال 1393 به شماره 185751/ت50286هـ مورخ 17/12/1392

4- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شماره 1267/ت50358هـ مورخ 17/01/1393


5- نامه دبیر محترم هیات وزیران در خصوص پرداخت ذخیره مرخصی استحقاقی و عملیاتی شهدا و مفقودین به شماره 2252/44444 مورخ 19/01/1393

6- نامه مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت تولیدی بازرگانی بین المللی پویاغرب و آقای شهریار پرویزی به شماره 2399/53 مورخ 18/01/1393

7- نامه بازرس کل  محترم قضایی استان در خصوص کمیسیون معاملات به شماره 4751مورخ 19/01/1393

8-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شماره 4545/ت50358هـ مورخ 24/01/1393

9-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند(ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شماره 4542/ت50358هـ مورخ 24/01/1393

10-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند(ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شماره 4535/ت50358هـ مورخ 24/01/1393

11-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند(ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شماره 5724/ت50384هـ مورخ 26/01/1393

12-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شماره 5726/ت50383هـ مورخ 26/01/1393

13-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی به شماره 5721/ت49928هـ مورخ 26/01/1393

14-نامه معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان چهارمحال و بختیاری در خصوص بدهی شرکت برناپی زاگرس به شماره 6/93/118 مورخ 10/01/1393

15-نامه مدیرکل محترم دفتربرنامه ریزی و بودجه استانداری استان در خصوص ارتقای بهره وری و زمینه سازی رشد تولید ملی به شماره 3015/52/71 مورخ 24/01/1393

16-نامه معاون محترم برنامه ریزی استانداری استان در خصوص حمایت از تولیدات داخلی به شماره 5081/5/71 مورخ 01/02/1393


17-نامه مدیرکل محترم اوال دولتی و اوراق  در خصوص خرید خودروی سواری به شماره51/263 مورخ 01/02/1393

18-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند(ز) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره 6291/ت48941هـ مورخ 28/01/1393

19-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شماره 835/ت50416هـ مورخ 16/01/1393

20-نامه مدیرکل محترم هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در خصوص پیش نویس استاندارد حسابداری مخارج استقراض به شماره 9847/54مورخ 31/1/1393

21-نامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص وضعیت اقلام پیش پرداخت و علی الحساب سنوات قبل و همچنین وضعیت اسناد هزینه واخواهی شده و کسری ابواب جمعی به شماره 2556/54 مورخ 18/1/1393

22-نامه معاون محترم برنامه ریزی استانداری استان در خصوص افزایش حقوق به شماره 4721/5/71 مورخ 31/01/1393

23-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق در قوه قضاییه و سازمان های وابسته و... به شماره 190237/ت50291هـ مورخ 25/12/1392

24-نامه معاون محترم مجلس ، حقوقی و استانها در خصوص بارمالی مصوبات مورخ 01/02/1393

25-نامه معاون محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص کلیه موارد مرتبط ه استخدام ، جذب و تبدیل وضعیت نیروی انسانی به شماره 129918 مورخ 25/12/1392

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه سوم مورخ 15/02/93

1- نامه مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان موضوع جلسه هم اندیشی در خصوص قانون بودجه سال1393 به شماره 590/56 مورخ 09/2/1393

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه چهارم مورخ 16/02/93


چهارمین جلسه هم اندیشی ذیحسابان ومدیران امورمالی دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه رأس ساعت 9روز سه شنبه مورخ 16/02/1393 به ریاست آقای مردانیان مدیرکل محترم دیوان محاسبات استان و با حضور آقای ستایش فر معاون نظارت مالی ورئیس خزانه معین و ذیحسابان ومعاونین ذیحسابی دستگاههای اجرایی استان در سالن جلسات اداره کل دیوان محاسبات استان تشکیل و با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید مزین گردید، و در ادامه جلسه قانون بودجه سال 1393 کل کشوررا مورد بحث وبررسی وتبادل نظر قراردادند.


دستورالعملها و بخشنامه های جلسه پنجم مورخ 22/02/93

1-بخشنامه جانشین محترم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص اعلام بخشنامه هایی که از سوی این معاونت صادره شده است قابلیت اجرایی نداشته و ملغی اثر می باشند به شماره 1217/93/200 مورخ 03/02/1393

2-نامه معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور در خصوص سامانه ( سناما) به شماره 7541/54 مورخ 26/1/1393

3- نامه مدیرکل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار در خصوص شماره گذاری و اختصاص پلاک دولتی به موتورسیکلت های خریداری شده به شماره 275/51 مورخ 1/2/1393

4-نامه معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان در خصوص فوق العاده ایثارگری موضوع ماده(51) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به انضمام نظریه شورای حقوقی دیوان  محاسبات کل کشور به شماره 1390/108 مورخ 20/2/1393

5-ابلاغ قانون اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از طرف رئیس جمهور محترم به شماره 988 مورخ 06/2/1393

6-بخشنامه معاون محترم هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص انتقال و ماموریت به کلانشهرها به شماره 196664/92/220 مورخ 30/11/1392

7- بخشنامه معاون محترم بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص تکمیل جدول پیش بینی هزینه ای درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته وشاغل به شماره 3329 مورخ25/1/1393

8-ابلاغ قانون اصلاح ماده (77) قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی از طرف رئیس جمهور محترم به شماره 15334 مورخ 16/2/1393

9-بخشنامه مدیرکل محترم خزانه در خصوص گشایش حسابهای شرکت ها به شماره 18667/55مورخ14/2/1393

10- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح عبارت هایی ازتصویب نامه افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف به شماره 14080/ت50493هـ مورخ 14/2/1393

11- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نرخ فروش بنزین ،نفت گاز،انواع سوخت هوایی،گازطبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها به شماره 13279/ت50509هـ مورخ 13/2/1393

12-بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص تشکیل اتاق فکر معاونت به شماره 17083/50مورخ9/2/1393

13-نامه مدیرکل محترم دفترفنی استانداری کرمانشاه در خصوص صورتجلسه کمیته وصول مطالبات حامل های انرژی به شماره 6065/41/71مورخ 04/3/1393

14- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح بندهایی ازتصویب نامه شماره 185751/ت50286هـ مورخ 17/12/1392 (ضریب حقوق ) به شماره 12779/ت50453هـ مورخ 10/2/1393

15- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی جزء (3)بند(ق) تبصره (2)قانون بودجه سال 1393 کل کشور به شماره 14485/ت50414هـ مورخ 12/2/1393


دستورالعملها و بخشنامه های جلسه ششم مورخ 12/03/93

1-ابلاغ قانون تفسیر تبصره ماده (76) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از طرف رئیس جمهور محترم به شماره 12762 مورخ 16/2/1393

2-بخشنامه دبیر محترم هیات دولت  در خصوص اصلاح  تحریرنشدن واژه هایی درتصویب نامه شماره 12779/ت50453هـ مورخ 10/02/1392 (اصلاحیه ضریب حقوق ) به شماره 15258/50453 مورخ 15/2/1393

3-نامه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد ابطال بند 4 بخشنامه 11304/6247-201مورخ 15/11/1382 به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

4-بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص مستند سازی اموال غیرمنقول به شماره 19666/51مورخ15/2/1393

5-بخشنامه جانشین محترم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص تقاضای تجدیدنظردر مورد آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری به شماره 2172/93/200 مورخ 21/02/1393

6-بخشنامه قائم مقام محترم استاندار در هیات رسیدگی به شکایات مناقصات در خصوص تشکیل دبیرخانه هیئت استانی رسیدگی به شکایات مناقصات  در محل استانداری به شماره 12693/1/7123 مورخ 31/02/1393

7-
بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص اجرای دقیق دستوالعمل حسابداری عاملین ذیحساب به شماره 27418/53مورخ27/2/1393

8-بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص بررسی و تهیه ی نقشه راه شناسایی دارایی های ثابت مشهود دستگاه های اجرایی و امکان سنجی پیاده سازی آن به شماره 208283-591/51مورخ20/2/1393

9-بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص تقدیر از عملکرد همکاران مرتبط در اجرایی نمودن نظام نوین اموال منقول سرمایه ای دولت جمهوری اسلامی ایران به شماره 19666/51مورخ15/2/1393

10-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1393به شماره 21463/ت50503هـ مورخ 30/2/1393

11-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مستمری های بازنشستگی ، ازکارافتادگی به شماره 19545/ت50578هـ مورخ 27/2/1393

12-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اجرای بند(ب)ماده (34)قانون برنامه پنجم توسعه به شماره 19584/ت50529هـ مورخ 27/2/1393

13-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص الحاق شدن یک تبصره به جره(3) بند(هـ) ماده(3) آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی شماره 22643/ت50143هـ مورخ 03/3/1393

14-نامه مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان در خصوص لیست بدهی ادارات به شماره 6075/93مورخ 03/3/1393

15-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1393 به شماره 21804/ت50551هـ مورخ 30/2/1393


دستورالعملها و بخشنامه های جلسه هفتم مورخ 09/04/93

هفتمین جلسه هم اندیشی ذیحسابان ومدیران امورمالی دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه رأس ساعت 8 روز  دو شنبه مورخ 09/04/1393 به ریاست آقای کهریزی مدیرکل محترم  و با حضور آقایان مهدیخانی مدیر کل محترم بازرسی استان ، ستایش فر معاون محترم نظارت مالی ورئیس خزانه معین و ذیحسابان ومعاونین ذیحسابی دستگاههای اجرایی استان در سالن جلسات اداره کل   تشکیل و با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید مزین گردید ،  در این جلسه سوالات و مسائل ذیحسابان از مدیر کل محترم بازرسی مطرح و ایشان پاسخ های لازم را ارائه نمودند 

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه هشتم مورخ 16/04/93


هشتمین جلسه هم اندیشی ذیحسابان ومدیران امورمالی دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه رأس ساعت 8 روز  دو شنبه مورخ 16/04/1393 به ریاست آقای کهریزی مدیرکل محترم 
و ستایش فر معاون محترم نظارت مالی ورئیس خزانه معین و ذیحسابان ومعاونین ذیحسابی دستگاههای اجرایی استان در سالن جلسات اداره کل تشکیل و با تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید مزین گردید ،  در این جلسه مدیرکل اموراقتصادی ودارایی تاکید بر خرید کالاهای تولید داخل و نظم و انضباط اداری نمودند.

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه نهم مورخ 23/04/93


1 -بخشنامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص نظرات وپیشنهادات در خصوص اجرای آمایشی استانداردهای حسابداری بخش عمومی به شماره 17038/54مورخ9/2/1393


2 -نامه شماره51/78/3 مورخ 24/1/1393 اداره کل اموال و اوراق بهادار در خصوص استفاده از خودروهای دولتی


3 - بخشنامه مدیرکل محترم نظارت براجرای بودجه در خصوص به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل ... به شماره 28398/56 مورخ 28/2/1393

4-نامه معاون محترم نظارت مالی ورئیس خزانه معین استان گلستان در خصوص بدهی شرکت مینوساز گلستان به شماره 2730-11-128/ن مورخ 21/3/1393

5-نامه شماره 40534/54 مورخ 18/3/93 مدیرکل محترم هماهنگی و تلفیق حسابها در خصوص استاندارد حسابداری بخش عمومی (رویه های حسابداری و تغییر در برآورد های حستبداری و اشتباهات )


6-نامه اداره کل سلامت استان کرمانشاه درمورد نرخ حق سرانه سال 1393


7-تصویب نامه هیات وزیران درمورد کلیه موسسات اعتباری غیر بانکی مشمول بند 18ماده 148اصلاحی مالیاتهای مستقیم 


8-تصویب نامه هیات وزیران در مورد ممنوعیت کالاهای خارجی دارای تولید مشابه توسط تمامی دستگاهای دولتی موضوع ماده 2و3و4و5قانون محاسبات عمومی کشور

9-نامه مدیر کل اموال دولتی در خصوص مسولیت ذیحسابان دستگاهای اجرایی در واگذاری خانه های سازمانی

10-آیین نامه اجرایی بند (الف)تبصره (16)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

11-آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

12-نامه رییس محترم مجلس شورای اسلامی در مورد آیین نامه اجرایی بند (ط)تبصره 6 قانون بودجه 1393کل کشور

13-نامه مدیر کل اموال دولتی در خصوص پرداخت صورت حساب تخلفات رانندگی دستگاههای اجرایی محلی

14-نامه و فرم مشخصات ثبت نام همکاران ذیحساب ومعاون ذیحساب در انجمن متخصصین امور ذیحسابی کشور

15-قانون ارتقاء سلامت نظام اداری وآیین نامه مربوطه

16 -نامه شماره 7581/93/831 مورخ 7/4/93 سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص مفقود شدن 25 فقره هولوگرام مفاصا حساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی

17 -نامه شماره 16787/53/71 مورخ 18/3/93 معاونت برنامه ریزی استانداری کرمانشاه موضوع ارائه و ارسال پیشنهادات دستگاه اجرایی در خصوص مهمترین راهبردهای حمایت از تولیدات داخلی استان به معاونت مذکور 

18-نامه شماره 25300/41/71 مورخ 17/04/93 مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه موضوع ارسال و اطلاع رسانی تمام معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه از طریق پیایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات


دستورالعملها و بخشنامه های جلسه دهم مورخ 20/05/93


1-نامه شماره5271/93/200معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

2-نامه مدیر کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه درمورد مفقود شدن مفاصا حساب در شعبه کنگان

3-نامه شماره 22078/464 رییس مجلس شورای اسلامی در مورد قانون تفسیر بند(ج)تبصره ( 16 )قانون بودجه سال 93 کل کشور

4-آیین نامه اجرایی بند (ح)تبصره (20)قانون بودجه سال 1393 کل کشوردستورالعملها و بخشنامه های جلسه یازدهم مورخ 3/06/93

1 -تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21454/ت50461ه مورخ 30/2/93 در خصوص مهلت مقرر در ماده 64 ق م ع ک موضوع هفتاد درصد اعتبار از محل درآمد اختصاصی ماده 160 قانون امور گمرکی
 
2 -بخشنامه شماره 61741/54 مورخ 17/4/93 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ نمونه فرم صورت مغایرت بانکی به همراه ضمایم مربوط ( این بخشنامه جایگزین دستورالعمل شماره 49465/54 مورخ 31/3/93 می باشد )

3 -بخشنامه شماره 33551/41/71 مورخ 18/5/93 استانداری کرمانشاه در خصوص اعلام تعلیق صلاحیت تعدادی از شرکت های پیمانکاری ( طاق بهار نما -عمران سازه کرمانشاه -استحکام بنای آناهیتا -عمران و آبادانی زیگورات- مبین نمای غرب-بنا نگاران شاهو -ایمن بنا سازان باختر -کوشاگران غرب -امین عمران زاگرس - سرپل ترانشه )

4 -بخشنامه شماره 3399-108-93 مورخ 17/4/93 معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان کرمانشاه مبنی بر ارسال صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی دستگاههای اجرایی استان از طریق  لوح فشرده offhine به گروه هماهنگی و تلفیق حسابهای استان

5 -بخشنامه شماره 3269/93/200 مورخ 13/3/93جانشین  معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص روشن نمودن عبارت حقوق و مزایای مستمر در ماده 107 و تبصره 1 ماده 122 ق م خ ک ، همچنین مشمول محاسبه پاداش زمان بازنشستگی  نبودن فوق العاده بند 10 ماده 68 ق م خ ک  

6 -بخشنامه شماره 66757/54 مورخ 24/4/93 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مالیاتهای تکلیفی

7-آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

8-نامه شماره5697/93/200مورخ 24/4/1393 معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری(طرح تکریم ارباب رجوع)

9-اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ح)تبصره (20)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

1-9-آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

10-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،موضوع بازنشستگی بیش از موعود به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت وزیان آور

11-نظریه ها  رییس  مجلس شورای اسلامی در موضوع صدر ماده واحده تبصره (4)الحاقی به قانون نحوه اجرائ اصول 85و138قانون اساسی جمهوری اسلامی 

12-بخشنامه مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص ابلاغیه الزام به کارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت((ستاد))در حوزه مناقصه عمومی خدمات ( یک مرحله ای ودو مرحله ای) به شماره 28093/41 مورخ 24/4/1393دستورالعملها و بخشنامه های جلسه دوازدهم مورخ 14/07/93

1-الحاق تبصره به جزء(3)بند (ه)ماده (3)آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

2-صورتجلسه کمیته سلامت اداری اداره کل امور اقتصادی استان در خصوص تاکید بر بند ه ماده 2 آیین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه
3-اصلاح ماده(14)آیین نامه اجرایی بند (ط)تبصره (6)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

4-اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393کل کشور

5-نامه شماره 57671/54مورخ 11/4/1393 معاون نظارت مالی وخزانه دار کل کشور درمورد اصلاحیه دستور العمل حسابداری انتقال وجوه نامشخص ،وجوه چکهای بین راهی واشتباه واریزی

6-نامه مدیر کل تامین اجتماعی استان کر مانشاه در مورد هولوگرام مفاصا حسابمفقود شده در شعبه فشم

7-نامه مسول هماهنگی ایثارگران استانداری کرمانشاه در خصوص لازم الاجرا بودن آرای صادره توسط کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان

1-7 پیوست نامه شماره 7 درمورد لازم اجرا بودن آرای صادره توسط کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان

8-نامه ذیحساب محترم اداره کل میراث فرهنگی درمورد بدهکاری شرکت اس وایت به مدیریت علی اصغر بطویی به اداره کل میراث فرهنگی 

9-آیین نامه اجرایی بند (س)تبصره (3)قانون بودجه سال 1393 کل کشور

10- تصویب نامه شورای عالی اداری در مورد آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاهای اجرایی


11-نامه مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات ارتباطات وامنیت استانداری کر مانشاه در مورد افتتاح رسمی سیستم اتوماسیون اداری بین سازمانی دستگاهای اجرایی استان کر مانشاه 
12 -صورتجلسه سازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمانشاه در خصوص بررسی نحوه خرید و استفاده از کالاها و تولیدات استانی
13-بخشنامه شماره 117566 مورخ 4/12/92 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر اخذ تائیدیه کتبی توسط دستگاههای اجرایی استان از معاونت برنامه ریزی استان مربوطه  در خصوص باز نشسته نمودن کارکنان دستگاههای اجرایی
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

14 - بخشنامه بودجه سال 94


دستورالعملها و بخشنامه های جلسه سیزدهم مورخ 11/08/93

1-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری کر مانشاه در خصوص پیمانکاران صلاحیت شده استان در سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی واجرایی کشور

2-نامه مدیر کل دفتر منابع انسانی وتحول اداری استانداری به ذیحسابان دستگاهای اجرایی درخصوص پرداخت هر گونه هزینه مصرفی کاغذ وخدمات پستی

3-نامه مدیر کل دفتر برنامه ریزی وبودجه استانداری در خصوص تکمیل فرمهای مربوط به برنامه سالانه وساماندهی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای

4-نامه استانداری کر مانشاه در خصوص اجرای بند ب تبصره 16 قانون بودجه سالجاری موضوع پرداخت هزینه های درمانی ایثار گران باز نشسته وشاغل

5-نامه شعبه 21 دیوان عدالت اداری در مورد کسر حق عائله مندی زنان شاغل که دارای همسر نمی باشند

6-نامه شعبه 21 دیوان عدالت اداری موردکسر حق عائله مندی زنان شاغل که که دارای همسر نمی باشند

7-نامه معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص شفاف سازی ورفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاهای اجرایی در تغییر شغل ومحل خدمت

8-نامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در خصوص انتخاب مشاور بومی در بکار گیری پروژه ها

9-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص شرط داشتن گواهینامه صلاحیت از معاونت امور عمرانی کر مانشاه در مناقصات

10-آیین نامه اجرایی نظارت بر عملکرد صندوق سلامت


11-نامه معاون حقوقی ، مجلس وتفریغ بودجه دیوان محاسبات کشوردر خصوص هزینه درمانی ایثارگران

12-بخشنامه معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص دستور العمل جدید نحوه بر گزاری امتحان عمومی وتخصصی برای استخدام افراد در دستگاهای اجرایی

دستورالعملها و بخشنامه های جلسه چهاردهم مورخ 8/10/93

1 - دستورالعمل حسابداری شماره 130244/54 مورخ 7/8/93 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص کسری ابوابجمعی برداشتی به موجب احکام صادره از مراجع ذی صلاح  
2 -نامه شماره 63366/61/71 مورخ 24/8/93 استانداری کرمانشاه در خصوص لیست شرکتهای خدمات مدیریت تایید صلاحیت شده
1-2- آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال اصلاحات بخشنامه شماره 227593/100 مورخ 28/12/84
2-2 -لیست شرکت های خدمات مشاوره مدیریت تایید صلاحیت شده
 3 - بخشنامه شماره 135637/55 مورخ 19/8/93 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص استرداد وجه اضافه و اشتباه واریزی بانکها از حسابهای رابط درآمدی نزد بانک ملی ایران
4-نامه مدیرکل دفتر منابع انسانی وتحول اداری استانداری کر مانشاه در خصوص بکار گیری نیروی انسانی تحت عنوان نیروی طرحی در دستگاهای اجرایی
5-نامه معاون نظارت مالی ورییس خزانه معین استان کرمانشاه در خصوص مهلت ارسال مدارک واسناد مورد تعهد دستگاهای اجرایی وتشکیل کمیسیون دیون در تاریخ 4/11/1393 
6-فرم بررسی پیشنهادات ومسایل مربوط به ذیحسابان دستگاهای اجرایی
7- فهرست بهای سال 1393
8-نامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشور در خصوص ماموریت آقای فریدون دادرسی به اتفاق آقای سعید ستایش ، موضوع اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان و معاونین ذیحساب استان به شماره 136677/53مورخ20/8/1393
9-نامه سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری استان کرمانشاه در مورد محاسبه مابه التفاوت کسور منتقله از سایر صندوقها 
10-نامه رییس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کر مانشاه در مورد بدهی دستگاهای اجرایی به شرکت توزیع نیروی برق تا مورخ 31/5/1393
11 -رای شماره 1328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان

12 -تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مستثنی شدن وزارت ورزش و جوانان از شمول ماده 56 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
13 -رای شماره 1290 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم احتساب فوق العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه کار
14 -تصویب نامه شماره 58228/50825 مورخ 27/5/93 هیئت وزیران
15 -بخشنامه شماره 7942/93/200 مورخ 15/6/93 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص دستگاههای اجرایی مشمول بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه
16 -اصلاح آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1393 کل کشور
17 -اصلاحیه ماده 9 آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 20 ق ب سال 1393 کل کشور

18 -تصویب نامه شماره 80954/50387 مورخ 17/7/93 هیئت وزیران در خصوص اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
19 -اصلاحیه ماده 25 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور 
20 -بخشنامه شماره 77694/311 مورخ 8/7/93 در خصوص دستگاههای اجرایی که نسبت به فروش اموال غیر منقول خود اقدام می نمایند 

21-نامه مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت خطوط اصفهان وهتل جواد مشهد و شرکت ساتان به شرکت عمران شهر جدید مجلسی استان اصفهان

22-بخشنامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها در خصوص تمدید قرارداد بیمه مسئولیت حرفه ای ذیحسابان

23- نامه مدیرکل محترم نظارت برذیحسابیها موضوع بدهی شرکت شایان سازه شیراز

24-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اصلاح بند(د) ماده(1) آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

25- بخشنامه معاون نوسازی اداری وسرپرست معاونت سرمایه انسانی در خصوص یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه رزمندگان

26- تصویب نامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده(134)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 

27-صورتجلسه هشتمین جلسه شورای راهبردی ICT استان

28-بخشنامه ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح های تملک داراییهای سرمایه ای استانی


دستورالعملها و بخشنامه های جلسه پانزدهم مورخ 20/11/93

1 - نامه شماره 10267/108/93 مورخ 11/10/93 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان کرمانشاه در خصوص برنامه زمان بندی شده رسیدگی به دیون بلامحل دستگاههای اجرایی استان 

2-نامه مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت فناوری اطلاعات ایرانیان به اداره کل راه وشهر سازی استان تهران

3-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمانشاه به کلیه دستگاهای اجرایی در خصوص توجه به بند 7 مصوبه ششمین جلسه شورای فنی استان مورخ 21/5/1393در خصوص توانمند سازی پیمانکاران بومی استان

4-نامه وزیرمحترم امور اقتصادی ودارایی به آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در خصوص زمینه لازم برای اجرای نظام حسابداری عمومی واستانداردهای حسابداری در شهر داریهای کل کشور از ابتدای سال 1394 

5-آیین نامه انتصاب وپرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی 


6-اصلاح بند (د)ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (ط)تبصره (6)قانون بودجه سال 1393 کل کشور


7-نامه وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی مبنی بر همکاری بالاترین مقام دستگاهای اجرایی کشور در خصوص اجرا وپیاده سازی  نظام حسابداری  بخش عمومی  واستانداردهای آن


8-تصویب نمایندگان مجلس در خصوص معافیت فضای اصلی اماکن مذهبی از پرداخت هزینه انرژی وعوارض شهرداری

9-نامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دار کل کشور در خصوص گشایش حسابهای دانشگاها ومراکز موضوع ماده (49)قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی

10-نامه وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی به ریاست محترم جمهوری در خصوص لوح فشرده حاوی اطلاعات صورت حساب عملکرد بودجه سال 1392 کل کشور

11-بخشنامه معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص استعلام دستگاهای اجرایی در مورد امکان کسربیمه از اضافه کار کارمندان قانون  مدیریت خدمات کشوری وپرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری وبیماری کارکنان رسمی وثابت دستگاهای اجرایی کشور

12-رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی

13-بخشنامه معاونت محترم  توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص دستور العمل تعیین وضعیت کارمندان
آزمایشی14-نامه سرپرست اداره کل بیمه سلامت  استان تهران در خصوص تسری قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده وجمعیت به بازنشستگان


15-نامه مدیر کل محترم خزانه در مورد انتقال صورت ریز سپرده ها به صورت فهرست یا فایل اطلاعاتی در پایان هر ماه به خزانه


16-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص اوراق آنالیز قیمت (تجزیه بها)


17-متن سخنرانی آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی در نشست خبری به مناسبت هفته ارتقاءسلامت اداری ومبارزه با فساد ومراسم معارفه رییس محترم سازمان بورس واوراق بهادار


18-آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران


19-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص تشخیص صلاحیت گواهینامه صلاحیت پیمانکاریشرکت سپید خط غرب در پایه پنج آب


20-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص تشخیص صلاحیت پیمانکاری شرکت گسترآب سنجابی در پایه پنج آب


21-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص تشخیص صلاحیت گواهینامه تشخیص صلاحیت پیمانکاری شرکت سیاوانه در پایه های ساختمان وآب وتاسیسات


22-نامه مدیر عامل شرکت آب وفاضلای استان کرمانشاه در خصوص بدهکاری شر کت پیمانکاری ذهاب سازه کوثربه ادارات تامین اجتماعی واب وفاضلاب شهری که در حال حاضر پیمانکار شرکت آب منطقه ای غرب میباشد


23-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص تشخیص صلاحیت گواهینامه پیمانکاری شرکت افق ساز دالاهو در پایه های آب وساختمان 

24-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص تشخیص صلاحیت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت نوید کویر بهار دشت در رشته های کشاورزی وآب


25-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص تشخیص صلاحیت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری شرکت هانی سرد در رشته های آب وساختمان


26-نامه معاون نظات مالی ورییس خزانه معیین استان کردستان در خصوص مصوبات کار گروه منطقه شش که تر تیبی اتخاذ شود که کلیه عاملین ذیحساب وکار پردازان دستگاهای اجرایی در حکم عامل ذی حساب محسوب شوند 27-رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کر مانشاه در رابطه با شهرداری کر مانشاه ودانشگاه پیام نور کر مانشاه


28-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص بدهی برق وگاز دستگاهای اجرایی ،شهرداریها و بانکها


29-نامه مدیر کل بیمه سلامت استان کر مانشاه در خصوص تسری قانون اصلاح قانون تنظیم  خانواده و جمعیت به باز نشستگان


30-نامه مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص بدهی شرکت ساروج بنا پارس ،شرکت احیا دالان وشرکت بنیان سازان پردیس به اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
31-آیین نامه اجرایی مواد 1و3لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی وفروش اتومبیلهای زائد


32-رای شماره 1328هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،موضوع نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان


33-نامه اداره کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص پاسخ سوالات مطرح شده در جلسه معاونین محترم نظارت مالی استانها


34-بخشنامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در خصوص هماهنگی در چگونگی اجرای داد نامه های شماره 555مورخ 19/8/1387وشماره 874-849مورخ 14/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری


35-نامه معاون مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه به معاون نظارت مالی خراسان شمالی در خصوص درج یا عدم درج فوق العاده کارایی موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

36-نامه مدیر کل محترم دیوان محاسبات به مدیر کل محترم امور اقتصادی ودارایی در خصوص اجرایی شدن خط آنلاین شدن ثبت اطلاعات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم


37-نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ممنوعیت افتتاح حساب ونگهداری حساب دومنظوره توسط دانشگاها ودستگاهای اجرایی


38-نامه مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها در خصوص اجرای بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برقراری فوق العاده سختی شرایط کار


39-نامه دفتر فنی وحسابرسی مالیاتی در خصوص کسر مالیات از وجوه پرداختی به افراد باز نشسته که به صورت نیمه وقت در جاهای دیگر مشغول به کارند


40-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پرداخت عیدی پایان سال


41-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص موضوع بند 10ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصیهجدهمین جلسه ذیحسابان مورخ 11/12/1393


4-اصلاح ماده 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393                                                                                                                    

5-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه های اجرایی ماده (17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازهای کشور واصلاح ماده (104)قانون مالیاتهای مستقیم


6-تصویب نامه هیات وزیران در خصوصاصلاح آیین نامه اجرایی بند (39)قانون بودجه سال 1391 موضوع تصویب نامه شماره 54028/ت48319مورخ 6/8/1391


7-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده (11)ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393کل کشور


8-نامه مدیر کل دفتر فنی استانداری در خصوص رعایت آیین نامه های اجرایی قانون بر گزاری مناقصات وآیین نامه های معاملات دولتی


9-نامه آقای ملکشاهیمدیر کل محترم اداره کل مالیاتی استان کر مانشاه در خصوص مالیات بر ارزش افزوده


10-نامه مدیر کل محترم مالیاتی استان کر مانشاه در خصوص در راستای طرح جامع مالیاتی راه اندازی سامانه اینترنتی مالیات حقوق

11-نامه مرکز نوسازی وتحول اداری در خصوص اجریی نمودن سهولت دسترسی ذیحسابان دستگاهای اجرایی به امکانات اداری نظیر فیش حقوقی وغیره12-نامه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور درخصوص لغوفوق العاده ویژه مشاغل تخصصی در جهاد کشاورزی وسایر دستگاهای اجرایی

13-نامه مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص کسر مالیات از پرداختهایی که از محل اعتبارات قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند

14-نامه مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه در خصوص دیون بلا محل هزینه های درمان جانبازان موضوع بند(ب)ماده 44 قانون برنامه پنجساله توسعه

15 -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 156822 مورخ 23/12/93


بيشتر
^