پیوندها

مکاتبات

مكاتباتي كه در جلسه گردهمايي ذيحسابان مطرح گرديند( جلسه چهارم مورخ 23/2/92)
-نامه سازمان اموراقتصادي وداريي قزوين در خصوص بدهي برخي از پيمانكاران به اداره كل نوسازي مدارس استان قزوين به شماره 63/741/خ مورخ 08/2/92

مكاتباتي كه در جلسه گردهمايي ذيحسابان مطرح گرديند ( جلسه نهم مورخ 07/5/92)

1- نامه استانداري كرمانشاه در خصوص صلاحيت شركت مهندسين مشاور بندآب غرب به شماره 23100/41/71 مورخ 09/4/92
2- نامه شركت توزيع نيروي برق استان در خصوص پرداخت صورتحسابهاي برق دستگاههاي اجرايي استان به شماره 11115/92مورخ 02/5/92 

مكاتباتي كه در جلسه گردهمايي ذيحسابان مطرح گرديند ( جلسه دهم مورخ 21/5/92)

1- نامه سازمان اموراقتصادي ودارايي استان چهارمحال و بختياري در خصوص بدهكاري شركت رهجويان بختياري به اداره كل نوسازي توسعه و تجهيز مدارس استان چهارمحال وبختياري به شماره 1811/92/118مورخ 31/4/92
2-نامه سازمان اموراقتصادي ودارايي استان گيلان در خصوص بدهكاري شركت ساختماني كاوه ستون به اداره كل ورزش و جوانان استان گيلان به شماره 1526/50/113مورخ 01/5/92


اعلام برنامه زمانبندي جلسات گردهمايي ذيحسابان ومعاونين ذيحسابي دستگاههاي اجرايي استان
- برنامه زمانبندي جلسات گردهمايي ذيحسابان ومعاونين ذيحسابي دستگاههاي اجرايي استان درشش ماهه دوم سال 1392 جهت تشريح وتبيين وحدت رويه ذيحسابان درمحل اين اداره كل

مكاتباتي كه در جلسه گردهمايي ذيحسابان مطرح  گرديدند ( جلسه يازدهم مورخ 04/6/92)
1- نامه سازمان اموراقتصادي ودارايي استان آذربايجان شرقي در خصوص بدهي شركت خودروسازي توسعه بين المللي لوتوس به اداره آموزش وپرورش استان آذربايجان شرقي به شماره نامه 4465/خ/105مورخ 17/5/92
2- نامه اداره كل نظارت بر اجراي وزارت دارائي بازگشت به نامه شماره 4739-108 مورخ 22/5/92 اداره كل اموراقتصادي ودارايي استان كرمانشاه ، موضوع هزينه هاي درماني جانبازان قابل طرح در ديون بلا محل به شماره 84801/56مورخ 28/5/92


فرمهاي گروه نظارت مالي
1- فرمهاي تحويل وتحول ذيحسابان (ماده 97)
2-فرم ماده 91
3-فرم اطلاعات پرسنلي ذيحسابان

 

مكاتبات مطروحه در جلسه سيزدهم مورخ 15/7/92

1-نامه شماره 103303/53 مورخ 27/6/92 نظارت بر ذيحسابيها در خصوص بدهي شركت هاي هميار نظيف و شعله محور

2- بخشنامه شركت توانير در خصوص پرداخت هزينه برق مصرفي دستگاههاي اجرايي

3- نامه شماره 237/56 مورخ 24/1/92 مديركل محترم ديوان محاسبات استان كرمانشاه در خصوص غيرقانوني بودن پرداخت عائله مندي زنان مجرد

4- نامه معاون نظارت مالي ورئيس خزانه معين استان كرمانشاه در خصوص تكميل اطلاعات پرسنل دستگاههاي اجرايي

مكاتبات مطروحه در جلسه چهاردهم مورخ 29/7/92
- نامه شماره6983-108 مورخ 22/7/92 مدير كل امور اقتصادي استان كرمانشاه در خصوص دريافت هاي الكترونيكي وجوه دولتي (سوييچ خزانه )- درج در پرتال 23/7/92


مكاتبات مطروحه در جلسه پانزدهم مورخ 20/8/92

1- نامه اداره كل نظارت بر اجراي وزارت دارائي بازگشت به نامه شماره 6974-108 مورخ 22/7/92 اداره كل اموراقتصادي ودارايي استان كرمانشاه ، موضوع عدم كسر حق بيمه تامين اجتماعي از اضافه كاركاركنان دستگاهها مورخ 28/5/92
2- نامه اداره كل نظارت بر اجراي وزارت دارائي بازگشت به نامه شماره 6809-108 مورخ 17/7/92 اداره كل اموراقتصادي ودارايي استان كرمانشاه ، موضوع كسر مقرري ماه اول از افزايش ضريب سالانه حقوق كاركنان دولت به شماره 125598/56مورخ 01/8/92

3-نامه مديركل محترم تامين اجتماعي استان در خصوص مفاصا حساب هاي ابطال شده موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي به شماره 20453/92/831 مورخ 13/8/92
فرمهاي گزارش  ارزيابي عملكرد مديريتي ذيحسابان ( تاريخ درج در پورتال 18/8/92)

1- گزارش  ارزيابي عملكرد مديريتي ذيحسابان دستگاههاي اجرايي
2- گزارش  ارزيابي عملكرد مديريتي ذيحسابان شركتها
اعلام برنامه زمانبندي جلسات گردهمايي ذيحسابان شهرداري هاي  استان كرمانشاه
- برنامه زمانبندي جلسات گردهمايي ذيحسابان شهرداري هاي استان كرمانشاه درسال 1392 جهت تشريح وتبيين وحدت رويه ذيحسابان درمحل اين اداره كل

مكاتبات مطروحه در جلسه شانزدهم مورخ 27/8/92

1- نامه معاون نظارت مالي و رييس خزانه معين استان البرز مبني بر بدهي شركت دوام دژ

2-  نامه مدير كل خزانه در مورد افتتاح حساب براي سازمان فني و حرفه اي كشور

3- وكالت نامه ذيحسابان

مكاتبات مطروحه در جلسه هفدهم مورخ  11/9/92 

1- نامه ذيحساب شركت آب فاضلاب كرمانشاه در مورد اعلام بدهي شركت پيمانكاري ذهاب سازه كوثر 

مكاتبات مطروحه در جلسه هيجدهم 23/10/92
1 -نامه شماره 166646/53 مورخ 9/10/92 مدير كل نظارت مالي در خصوص بدهي شركت ديگ بخار سيستم بويلر به وزارت نيرو
2 -نامه شماره 63/8634 مورخ 9/10/92 معاون نظارت مالي و رئيس خزانه معين استان قزوين در خصوص بدهي شركت عمران سازه كالج 
3-نامه شماره8008مورخ9/10/92اداره كل امور مالياتي درخصوص گردكردن چكهاي صادره بين بانكي بابت ماليات وعوارض ارزش افزوده 

4-نامه معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زير بنايي ديوان محاسبات موضوع بازنگري دستورالعمل ماده 75 ق. م. ع 


 
مكاتبات مطروحه در جلسه بيست و يكم مورخ 21/11/92

1-نامه مديركل محترم بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان هرمزگان در خصوص بدهي شركتها  به شماره 15651/92/1-32/ص مورخ 19/09/92

بيشتر
^