پیوندها

معرفی حوزه معاونت نظارت مالی و خزانه معین استان کرمانشاه

 

منشور شرح وظایف و مسئولیت های معاونین نظارت مالی و روسای خزانه معین استانها

1- نظارت بر واریز درآمدهای عمومی کشور در سطح استان و همچنین رصد و پایش درآمدها.

2- تهیه و ارسال گزارش درآمدهای عمومی کشور در سطح استان در مواعد مقرر.

3- نظارت بر افتتاح، انسداد و تغییر امضای حساب های بانکی دستگاه های اجرایی دولتی.

4- نظارت و مراقب در وصول و ارسال وجوه سپرده‌های دریافتی ذیحسابی‌ها در سطح استان به حساب خزانه معین و حساب تمرکز وجوه سپرده در خزانه.

5- نظارت بر امر تمرکز وجوه درآمدهای شرکت های دولتی در حساب‌های خزانه معین.

6- نظارت در تشخیص و ابلاغ میزان تنخواه گردان رد وجوه سپرده جهت واریز به حساب تنخواه گردان رد وجوه سپرده ذیحسابی‌ها.

7- نظارت در تشخیص و ابلاغ میزان تنخواه‌گردان حسابداری جهت واریز به حساب ذیحسابی‌ها.

8- نظارت در صدور اجازه انتقال وجوه درخواست شده از طرف ذیحسابان از محل موجودی حساب‌های خزانه معین به منظور پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه‌های اجرایی.

9- پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی استان.

10- ارسال به موقع وجوه مکسوره بابت کسور بازنشستگی، مالیات و بیمه و سایر کسور به حساب خزانه و حساب‌های مربوط.

11- تهیه و ارسال صورتحسابها و گزارشات آماری ماهانه و سالانه دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه معین به اداره کل خزانه.

12- ارائه گزارش‌های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به مدیر کل امور اقتصادی و دارائی.

13- پاسخگویی و راهنمایی‌های لازم نسبت به سؤالات ذیحسابی ها و نمایندگان آن‌ها و شرکت در جلسات مربوط به امور معاونت نظارت مالی و خزانه معین به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در مورد اجرای قوانین، آئین نامه‌ها و مقررات مالی و محاسباتی.

14- پاسخگوئی به مسائل و مشکلات مالی دستگاه‌های اجرایی در استان در انطباق با قوانین و مقررات مربوط.

15- نظارت بر پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی تخصیص یافته دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه استانی بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار مرکز و استان به دستگاه‌های اجرایی و ذیحسابان و سایر مراجع ذیربط.

16- نظارت بر حسن اجرای مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به چگونگی نگهداری اوراق بهادار و تحویل و نگهداری حساب دریافت و پرداخت اوراق مذکور در سطح استان.

17- رسیدگی و نظارت بر امر جمع‌آوری و ارسال اطلاعات لازم برای برآورد میزان انواع اوراق بهادار مورد نیاز واحدهای مصرف کننده اوراق مذکور در سطح استان.

18- رسیدگی به تقاضای واحدهای مصرف کننده اوراق بهادار در سطح استان و تائید فرم‌های درخواست اوراق بهادار ارسالی به مرکز با رعایت مقررات مربوط.

 19- نظارت بر امور مربوط به دریافت اوراق بهادار درخواستی از اداره کل اوراق بهادار و برقراری ترتیبات لازم درخصوص نحوه نگهداری و تحویل و تحول اوراق مزبور و همچنین نگهداری حساب دریافت و پرداخت اوراق یاد شده در خزانه معین بر اساس مقررات مربوط.

20- تهیه و ارسال صورت گردش اوراق بهادار خزانه معین و همچنین ارسال آمار و گزارش‌های لازم به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار.

21- نظارت بر انجام اقدامات لازم درخصوص اوراق بهادار مازاد، منسوخه وغیر قابل استفاده با رعایت مقررات موضوع دستورالعمل‌های مربوط ضمن هماهنگی با اداره کل اوراق بهادار.

22- مراقبت در حسن جریان امور مربوط به تهیه و تنظیم حساب های ماهانه، سالانه و نهایی دستگاه‌های اجرایی محلی.

23- ایجاد هماهنگی و اعمال نظارت و پیگیری لازم در امر تحویل صورت حساب های دستگاه های مذکور در موارد قانونی و انعکاس گزارش وضعیت حساب های ماهانه به وزارت متبوع.

24- مراقبت و نظارت در امر تهیه و تنظیم و ارسال به موقع صورتحساب عملکرد بودجه سالانه استان.

25- اعمال نظارت در جهت حفظ وحراست و استفاده صحیح از اموال دولت بر اساس مقررات مربوطه در سطح استان.

26- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به اموال دولت و ارائه روش‌های مناسب پیگیری اجرای صحیح و به موقع مقررات یاد شده از سوی دستگاه های دولتی در سطح استان.

27- تدوین روش‌های لازم به منظور آموزش و آشنایی امناء اموال و سایر مسئولین ذیربط در دستگاه‌های دولتی نسبت به اجرای صحیح و به موقع مقررات حاکم بر اموال دولت.

28- ایجاد هماهنگی، راهنمایی و نظارت بر حسن وظایف ذیحسابی ها نسبت به مسائل اموال دولت.

 29- ارسال به موقع گزارش عملکرد اموال و اوراق بهادار به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در مواعد زمانی مقرر.

30- تهیه گزارش خلاصه انجام کلیه امور مربوطه به مسائل اموال دولت و نارسائی‌های احتمالی با ذکر پیشنهاد مناسب در جهت رفع نارسائی‌ها به وزارت متبوع.

31- پیگیری و نظارت بر انجام به موقع تحویل و تحول ذیحسابان استان.

32- برنامه‌ریزی، پیگیری و انجام حسابرسی‌های سالانه نهادهای عمومی غیر دولتی.

33- برنامه‌ریزی، پیگیری و انحام حسابرسی‌های سالانه دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی.

34- تشکیل و مدیریت منظم جلسات ذیحسابان استان.

35- نظارت و انجام هماهنگی در خصوص اجرای سند اولویت های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور حسب مورد.

36- انجام هماهنگی با ادارات کل ستادی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص وظایف محوله خصوصاً حسابداری تعهدی، TSA، خزانه داری الکترونیک، سامانه جامع اموال و سایر پروژه های کلیدی در دست اجراء حسب مورد.

بيشتر
^